سوال جواب
بروزترین وب علمی آموزشی دینی فرهنگی تاریخی درسی تفریحی ومطالب جالب

مرتبه
تاریخ : شنبه 23 آذر 1392

توهرچه قدرقدرت خدارا زیادبدانی باز هم قدرت خدازیادترازآن است. آری هیچ کس نمی تواند برای قدرت خدا اندازه ای درنظر بگیرداوبه انجام هرکاری تواناست.هیچ کس نمی تواندعظمت وبزرگی خدارا درک کندیامیزان علم خدا را بفهمد.اونوری است کهدراوهیچ تاریکی نیست خدا عدالتی است که هرگزدراو ستمی نیست.خدا حقی است که دراو هیچ باطلی نیست خدا همیشه بوده وبرای همیشه خواهد بود اوبود ونه زمین بودونه آسمان نه شبی بود ونه روزنه ماهی بودونه خورشیدی نه ستاره ای بودونه ابری نه بارانی بودونه طوفانی خدابودوهیچ چیزنبودبعداز آن خدادوست داشت که خلقی رابیافریندتا عظمت اورا بزرگ شمارند واین گونه بود که او آفرینش را آغاز کرد

مصدر:

دکترمهدی خدامیان آرانی/پیش به سوی شناخت خدااین صفحه را به اشتراک بگذارید
طبقه بندی:
ارسال توسط مدیریت