سوال جواب
بروزترین وب علمی آموزشی دینی فرهنگی تاریخی درسی تفریحی ومطالب جالب

مرتبه
تاریخ : شنبه 23 آذر 1392

عناصری که دربدن انسان به کار رفته :

اکسیژن:65درصد

کربن:18درصد

هیدروژون:10درصد

فسفر:1درصد

پتاسیم:0/35درصد

گوگرد0/25درصد

سدیم:0/24درصد

کلر:0/19درصد

منیزیم:0/5درصد

آهن:0/005درصد

مس:0/00015درصد

ید:0/00004درصد

منگنز:0/0003درصداین صفحه را به اشتراک بگذارید
طبقه بندی:
ارسال توسط مدیریت